Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er mangfoldet av dyr og planter som sammen danner naturen rundt oss.

Den rike og mangfoldige naturen langs kysten av Nord-Norge er livsgrunnlaget for menneskene som bor her. I biologisk mangfold måler vi indikatorer for biodiversitet, og undersøker hvordan vi kan ta vare på dette mangfoldet for fremtidige generasjoner.

Biologisk mangfold er satt sammen av åtte delindikatorer som hver for seg har betydning for mangfoldet vi finner i kommunenes havområder.

Til indikatoren har vi satt sammen data over: Tareskog, ålegrasenger, bløtbunnsområder, koraller, viktige områder for sel, gyteområder for fisk og mangfold av fisk og sjøfugl.

Data er hentet fra Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, NIVA og NINA.

loading icon

Les mer om biologisk mangfold


Hvorfor skal vi ta vare på biologisk mangfold?

Hvorfor skal vi ta vare på biologisk mangfold?

July 22, 2022