Sysselsetting og økonomi

Næringer som er basert på fornybare naturressurser langs kysten er sentrale for bosetting og arbeidsplasser. Vi kaller disse næringene for kystnæringer, og de omfatter akvakultur, fiskeri, fiskeindustri, turisme og reiseliv.

Indikatoren Sysselsetting og økonomi måler hvordan kystnæringene bidrar til sysselsetting og verdiskaping i kystkommunene i Nord-Norge.

Indikatoren er satt sammen av tre delindikatorer: Vekst i sysselsetting, lønnsnivå og vekst i verdiskaping.

For Nord-Norge samlet, så disse delindikatorene slik ut i 2019:

  • Årlig vekst i sysselsetting i kystnæringene var på 1,01 % fra 2014-2019
  • Kystnæringene sysselsatte 24 684 personer i 2019
  • Lønnsnivået i kystnæringene var 27 % lavere enn gjennomsnittet for alle næringer under ett
  • Gjennomsnittlig lønnsnivå i kystnæringene var på 353 000 kroner i 2019
  • Årlig vekst i verdiskaping per arbeidsplass var på 4,11 % fra 2014-2019
  • Til sammenligning hadde brutto nasjonalprodukt (BNP) for Norge i samme periode en årlig vekst på 1,44 %
  • Verdiskaping per arbeidsplass i kystnæringene var i gjennomsnitt på 1 083 000 kroner i 2019

Alle verdier er justert til faste 2015-priser. Data er hentet fra SSB.

loading icon

Les mer om sysselsetting og økonomi